Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego Keep It Up Lingerie

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Postanowienia wstępne
§ 2 Definicje
§ 3 Kontakt ze sprzedawcą
§ 4 Wymogi techniczne
§ 5 Zakupy w Sklepie
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wymiana
§ 10 Reklamacje
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Keep It Up Lingerie dostępny pod adresem internetowym http://www.keepitup.pl, prowadzony jest przez Martę Pulit prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Keep It Up Marta Pulit, ul. Orkana 86a, 34-730 Mszana Dolna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7371296702, REGON 523232139.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 2

Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Keep It Up Marta Pulit, ul. Orkana 86a, 34-730 Mszana Dolna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7371296702, REGON 523232139.

Sklep - sklep internetowy Keep It Up Lingerie prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.keepitup.pl.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: Keep It Up Marta Pulit, ul. Orkana 86a, 34-730 Mszana Dolna
 2. Adres e-mail: keepituplingerie@gmail.com
 3. Telefon: +48 535291188

 

§ 4

Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 5

Zakupy w sklepie

W celu dokonania zakupów należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybrany do kupienia Produkt/y należy dodać do koszyka w Sklepie, uprzednio wpisując ilość oraz rozmiar Produktu.
 2. Należy wybrać z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 6. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 6

Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • system płatności Shoper Płatności
 • w sklepie obslugiwane są karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego formy Przelewy24 płatności obsługiwane są przez firmę PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 (81-718) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, numerem NIP 5851351185
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

§ 7

Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 3-7 Dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. do krajów Unii Europejskiej oraz do krajów Europy nie należących do Unii Europejskiej.
 6. Na łączny termin oczekiwania na Zamówienie (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

Na terenie Polski:

 • Paczkomaty InPost 24/7 | 14,50 PLN |
 • Kurier InPost | 19,50 PLN |
 • Orlen Paczka | 11 PLN |

Do krajów UE:

 • Poczta Polska | 25 PLN |

Do krajów Europy będących poza UE:

 • Poczta Polska | 25 PLN |

Kupujący zobowiązany jest do odebrania wysłanego Produktu.

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy uprzednio informując o tym Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby uzyskać wzór formularz odstąpienia od umowy należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: keepituplingerie@gmail.com. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Kupujący. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odesłanego Produktu.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 9

Wymiana

 1. Konsument ma prawo dokonać wymiany części lub wszystkich zamówionych produktów na inny rozmiar lub inny produkt jeśli produkt nie był używany/prany i nie posiada śladów użytku.
 2. Pkt 1. nie obowiązuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 10

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady (rękojmia) na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady na adres podany w §3 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Konsument składając reklamację/zwrot ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego, który zostanie przesłany drogą elektroniczną, po uprzednim kontakcie na adres e-mail: keepituplingerie@gmail.com
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: Keep It Up Marta Pulit, ul. Orkana 86a, 34-730 Mszana Dolna lub do Paczkomatu InPost na adres MDL04M, e-mail: keepituplingerie@gmail.com, tel. 535291188.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą uprzywilejowanym dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl